برگزاری کارگاه تخصصی پراتیک و فارماکولوژی
باحضور استاد ارجمند خانم دکتر رضایی
مکان: سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی
زمان: یکشنبه و دوشنبه(14و15آبان ماه96)
ساعت 13:30

توجه :

دوستانیکه مایل به حضوردرایستگاه ها هستن،باتوجه به وقتیکه دارن،در کارگاه دانشکده شاهینفر،یا دانشکده پیراپزشکی شرکت کنند


اینستاگرام
توئیتر